Základní škola Hošťálková

ZŠ Hošťálková

Organizace výuky od 30. 11. 2020

1. stupeň

1. - 5. ročník  – výuka prezenčně ve škole podle rozvrhu

2. stupeň

9. ročník: 9. A, 9. B, 9. C prezenční výuka dle rozvrhu hodin

6. - 8. ročníky: rotační výuka

6. A, 6. B, 8. A, 8. B

lichý týden (od 30. 11. 2020) - prezenční výuka ve škole

sudý týden (od 7. 12. 2020) – distanční výuka

 

7. A, 7. B, 7. C

lichý týden (od 30. 11. 2020) – distanční výuka

sudý týden (od 7. 12. 2020) – prezenční výuka ve škole

Příchod do školy:

Použijte oba vchody. Vstup do školy je umožněn od 7.00 do 7.35. Při odchodu ze šaten si žáci dezinfikují ruce.

Povinnost nošení roušek (ústenek, šátku, šály) platí po celou dobu pobytu ve škole (i ve ŠD). Nutno mít k dispozici alespoň 2 roušky (náhradní uloženy v igelitovém sáčku). Nadále budeme respektovat protiepidemická opatření, jako je zákaz vstupu cizích osob, dezinfekce a mytí rukou, rozestupy, „nemíchání“ dětí z jednotlivých tříd a častější krátkodobé větrání učeben. 

Provoz ŠD:

 • ranní družina zrušena
 • odpolední družina - činnost ŠD probíhá v kmenových třídách, kde si děti převezmou vychovatelky (ráno přichází děti rovnou do svých kmenových tříd). Odchod ze ŠD dle rozpisu.
 • Provoz jednotlivých tříd – každá třída je v samostatném oddělení
  • 1. – 3. třída od 11.15 – 15.30 hod
  • 4. třída od 11.15 – 14.00
  • 5. třída – ŠD pro tyto žáky po dobu epidemiologických nařízení nebude v provozu


Provoz školní jídelny:

Žáci jsou ke stravování přihlášeni automaticky od 30. 11. 2020 (platí pro žáky, kteří nastupují k prezenční výuce). V době distanční výuky jsou opět automaticky odhlášeni.  Pokud NEBUDETE mít o obědy zájem, odhlaste se u vedoucí školní jídelny, nejpozději však do pátku 27. 11. 2020 do 10:00 h.

 

Žádost školy:

Žádáme rodiče, aby při se při zdravotních potížích dětí poradili s dětským lékařem a ne zcela zdravé děti do školy nepouštěli. V případě nařízení karantény je nutné, aby rodiče škole co nejdříve sdělili, že jejich dítě je v karanténě, zda bylo pozitivně testováno, nebo bylo v kontaktu s pozitivně testovanou osobou.  Škola pak musí učinit nezbytná opatření nařízená krajskou hygienickou stanicí, aby nedošlo k šíření epidemie ve škole.

Děkujeme za pochopení. 

V Hošťálkové 25. 11. 2020                                                    Mgr. Dana Černíková 

Rozvrh online výuky

Rozvrhy I. a II. stupně


Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitelka Základní školy Hošťálková, okres Vsetín vyhlašuje volby do Školské rady v souladu s §167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění.

Termíny voleb a termíny uplatnění kandidatur zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady:

 1. Volba zástupců zákonných zástupců žáků se uskuteční 26. 11. 2020 ve vestibulu školy v době od 15.00 hodin do 17.00 hodin.
 2. Kandidaturu na člena Školské rady za zákonné zástupce žáků je možno uplatnit do 13. 11. 2020 do 14.00 hodin v ředitelně školy nebo emailem. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním kandidátního lístku, který je zveřejněn na webových stránkách školy.
 3. Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od  16. 11. 2020 na webových stránkách školy a na úřední desce u vchodu do budovy školy.
 4. Do Školské rady se volí dva zástupci zákonných zástupců žáků.


V Hošťálkové dne 26. 10. 2020

Mgr. Dana Černíková, ředitelka školy

Kandidátní lístek    
O školské radě


Vážení rodiče,

vzhledem ke končícímu funkčnímu období současné školské rady (tříleté, poslední volby proběhly v roce 2017) musíme vyhlásit termín nových voleb zákonných zástupců žáků na období 2020/2023. Prosíme proto zájemce z řad rodičů, kteří se chtějí podílet na správě a chodu školy a kterým není lhostejné, jak se jejich děti vzdělávají, aby se přihlásili jako kandidáti buď osobně v kanceláři školy, prostřednictvím třídního učitele nebo emailem -  zakladni.skola@hostalkova.cz. Návrhy lze podat do 13. 11. 2020 včetně.

Kandidátem se může stát zletilá osoba, navržená kterýmkoliv ze zákonných zástupců, přičemž zákonný zástupce může navrhnout i sám sebe. Zároveň mohou být navrženi i současní členové školské rady.

Volby do školské rady z řad rodičů proběhnou 26. 11. 2020. Způsob hlasování bude přizpůsoben aktuální epidemiologické situaci!!!!!!

Děkujeme za zájem a těšíme se na spolupráci.                         Mgr. Dana Černíková


Úplně jiné prázdniny – letáky MŠMT
 

Pro žáky prvního stupně

Leták pro 1. stupeň----------------------------------------c


Pro žáky druhého stupně

2. stupeň


Návštěva ekofarmy Bludička

V úterý 22. 9. 2020 se žáci 2. a 3. třídy ZŠ Hošťálková zúčastnili exkurze rodinné usedlosti Bludička v Bludovicích u Nového Jičína.

Vřele nás přivítali majitelé i zaměstnanci farmy a po celou dobu se nám ochotně věnovali.

Děti byly seznámeny s chovem hospodářských zvířat a jejich využitím. Také získaly některé vědomosti a dovednosti ohledně zvířat, mohly si prakticky vyzkoušet péči o ně např. starost o drůbež, koně, osla, kozu, ovce a další. Také si žáci měli možnost vytvořit ozdobu z ovčí vlny a zabavit se projížďkou na poníkovi či oslíkovi. Každý si odvezl kromě zážitků také malý dárek. Všichni byli programem nadšeni, včetně nás učitelek.

Děkujeme tímto za organizaci výletu a těšíme se na další. Fotky z akce ZDE.

Alena Šimková

Daniela Mrlinová

Renata Kovaříková


Opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz základních škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků v základní škole.

Žáci po tuto dobu zůstanou doma a budou se vzdělávat povinně distančně podle § 184a školského zákona.

Distanční vzdělávání bude realizováno prostřednictvím školního online systému – Office 365/Teams. Základní informace Vám poskytnou třídní učitelé vždy v systému Škola online.

Všem žákům odhlásí vedoucí školní jídelny od 14. 10. 2020 obědy. V provozu nebudou školní jídelna ani školní družina. Informace týkající se ošetřovného naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.

Úřední hodiny ve škole jsou stanoveny na pondělí 8.00 – 11.00 a středu v době 12.00 – 14.00 po předchozí telefonické domluvě.

V Hošťálkové 13. 10. 2020 Mgr. Dana Černíková


 

Pozor na změny v návštěvách školy

Do školy a ostatních prostor platí absolutní zákaz vstupu. Rodiče čekají na své děti před školní budovou.

Děkujeme za pochopení. 


Výlet školní družiny do ZOO Lešná

V pondělí 5. 10. 2020 pořádá školní družina výlet do ZOO Lešná. (Za výlet se neplatí.)

Odjezd v 11.45 od školy. Předpokládaný návrat ke škole v 17.30.

Na co nezapomenout: Batůžek, svačina, dle předpovědi počasí pláštěnku a vhodnou obuv, kapesné
a roušku.

Aktovky dětem můžete vyzvednout do 15.00 v družině, jinak si je děti vezmou po příjezdu do školu.


Vyzvednutí obědu ve školní  jídelně

Pro snížení rizika nákazy jsme byli nuceni přistoupit na tento postup při vyzvednutí obědu pro dítě, které zůstalo doma.

Rodiče nemocných dětí si mohou první den nemoci oběd vyzvednout. Na další dny nemoci je třeba obědy odhlásit!!!  Je nutno zavolat do školní jídelny / telefon 571 442 132 / nejlépe ráno od 7.30 hodin a sdělit, zda si oběd na ten den odeberete či nikoliv.

Pokud ano, jídlo se nachystá do jednorázové krabičky a bude připraveno k odběru mezi 11.00 až 11.15 hodin a to u zadního vchodu do kuchyně – po schodech na rampu.  Zde si zazvoňte.

Pracovnice kuchyně Vám mezi dveřmi oběd předá, nevstupujete do budovy.

Nenoste si vlastní jídlonosiče ani krabičky.

Prosím, dodržujte stanovený čas!!!

Děkujeme za pochopení.

Vedoucí školní jídelny: Kneblová Zdenka


Nošení roušek ve škole 

Od pátku 18. 9. 2020 musí žáci 2. stupně nosit roušky ve všech prostorách školy i v učebnách po dobu celého vyučování! (kromě tělocvičen)

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

U žáků 1. stupně platí stále povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy.

Výjimka z povinnosti nosit roušku v učebnách se vztahuje na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách).

Informace o provozu a organizačních podmínkách v období od 18. 9. 2020.pdf (174.18 kB)


 

Doporučení při infekčním onemocnění dítěte

Dítě s respiračním, střevním či jiným infektem

 • dítě zůstává doma 10 dní, pokud je 3 dny bez příznaků může zpět do kolektivu, omluvenku píše rodič
 • kdy jít k lékaři? - po telefonické domluvě
 • kdy volat lékaři? - pokud se Vám stav dítěte nelíbí–volat ihned, pokud se stav dítěte po třech až čtyřech dnech nelepší, pokud potřebujete radu, vypsat OČR, pokud člen domácnosti pracuje ve zdravotnictví, sociálních službách, nebo patří do rizikové skupiny

Respirační infekce

 • běžné nachlazení trvá 7-10 dní
 • léčba je symptomatická
 • klidový režim, čaje, vitamíny, zvlhčovat prostředí, pokud není teplota, je možný pobyt na čerstvém vzduchu
 • při teplotě nad 38 °C: podat léky na teplotu podle váhy dítěte (sirupy, čípky nebo tablety s účinnou látkou paracetamol je možno podat max. co 6 hod., stejně tak s účinnou látkou ibuprofen, tyto dvě látky je možné střídat co 3 hodiny), dále je možno chladit dítě fyzikálně (vlažný zábal, vlažná sprcha apod.)
 • na rýmu: mořská voda do nosu, nosní kapky pro děti, smrkat, odsávat
 • na kašel: kapky nebo sirupy proti kašli dle charakteru kašle, na zklidnění kašle je možné přidat i antihistaminika
 • na bolest v krku: kloktat, cucavé pastilky, priessnitzův zábal na krk

Řazení výukových zdrojů v systému Škola OnLine

Řazení výukových zdrojůKlikněte na fotku :)

Zdroje se dají řadit i kliknutím na další položky v menu.

Například kliknutím na položku „Přidělil“, se zdroje seskupí podle jednotlivých učitelů.

Odevzdávání vypracovaných úkolů

Odevzdávání úkolůFotka je link :)