Základní škola Hošťálková

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je zařízení, které představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence) a hlavním jeho cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. Výchovný (poradenský) a preventivní tým je složený z ředitele školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, třídních učitelů a učitelek. Další poradenské služby pak v rámci ŠPP zajišťuje školní psycholog a školní speciální pedagog, má-li je škola k dispozici.

Náš poradenský tým
Vedoucí pracoviště, výchovný a kariérový poradce Mgr. Radomír Daňa
Metodik prevence Mgr. Eva Tomanová
Ředitelka školy Mgr. Dana Černíková

Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce. 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:  

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

 3. prevenci školní neúspěšnosti,

 4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a
  s odlišnými životními podmínkami,

 6. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

 11. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.