Základní škola Hošťálková

Školská rada

Oznámení o konání opakovaných voleb do školské rady 

Na základě nezvolení člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků ve volbách, které se konaly v termínu od 26. 5. 2021 do 28. 5. 2021, kdy volební účast ve výši 18,47 % nevyhovuje čl. III, odst. 3, Volebního řádu pro volby členů do školské rady, podle kterého se voleb účastní alespoň jedna čtvrtina všech oprávněných osob, vyhlašuji opakované volby člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků do školské rady

Základní školy Hošťálková, okres Vsetín 

756 22 Hošťálková 380 

IČO: 60990392 

 

Termíny a organizace voleb člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků  

Volby proběhnou v úterý 8. 6. 2021 v čase 0.01–23.59 online pomocí Forms formuláře. Zákonní zástupci obdrží odkaz do Školy OnLine. 

V Hošťálkové 1. 6. 2021 Mgr. Dana Černíková Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole Hošťálková,
okres Vsetín

Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole Hošťálková, okres Vsetín. Volby se uskuteční v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad při ZŠ zřizované Obecním úřadem v Hošťálkové dle usnesení obecního zastupitelstva z 19. zasedání ze dne 23. 11. 2020.

Školská rada je orgán školy umožňující zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu při Základní škole Hošťálková, okres Vsetín zřizuje obec Hošťálková, která stanovila v souladu se školským zákonem počet jejích členů na šest. Dva členové jsou voleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy a dva členy jmenuje zřizovatel školy.


Termín konání voleb:

Začátek voleb – 26. 5. 2021 od 8.00.

Ukončení voleb v pátek 28. 5. 2021 v 18.00.

V tuto dobu je možné hlasovat on-line pomocí formuláře Forms.

 

Konání voleb:

V daném termínu proběhnou volby do školské rady. Z voleb vzejdou 2 členové rady z řad oprávněných voličů zákonných zástupců nezletilých žáků a také 2 členové z řad pedagogických pracovníků školy.

Seznam kandidátů bude zveřejněn na webových stránkách školy www.zshostalkova.org dne 17. 5. 2021. Odkaz k on-line hlasování obdrží zákonní zástupci a pedagogové e-mailem dne 17. 5. 2021.

Kandidátní listina pro volby do školské rady na období 2021–2024 

Volební řád do školské rady 

Obecná ustanovení:

  1. Školská rada při základní škole Hošťálková, okres Vsetín má šest členů.
  2. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas.
  3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
  4. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
  5. Funkční období členů školské rady je tři roky.
  6. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.
  7. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 

V Hošťálkové 14. 5. 2021                                              Mgr. Dana Černíková

                 ředitelka školyPokyny k volbám a k vyplnění on-line formuláře

 

1. Za každého žáka školy může být „oprávněnými osobami“ zaslán pouze jeden hlas.

2. Od ředitele školy obdržíte odkaz na on-line formulář Forms do Školy OnLine

3. Označte křížkem do pole u kandidáta Vámi voleného člena do školské rady. Můžete označit dva, nebo
     jen jednoho z kandidátů.

4. On-line formulář bude k dispozici v době konání voleb – od 26. 5. 2021 do 28. 5. 2021.