Základní škola Hošťálková

Zápis

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Zápis se uskuteční pouze formálně podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Organizace průběhu zápisu bude mít na naší škole dvě části.

 1. Přihlášení k zápisu – nutná elektronická registrace v době 26. 3. 2020 – 10. 4. 2020
  Přihlášení k zápisu se bude provádět elektronicky. Na webových stránkách školy je nahoře v menu odkaz Zápis. Po kliknutí na tento odkaz se otevře okno, kde naleznete odkaz na elektronickou registraci k zápisu, kde vyplníte všechny požadované údaje, včetně toho, zda budete žádat o odklad. Kromě toho si vyberete termín a čas, který bude rezervován pouze pro vás, abyste nám mohli doručit originály dokumentů osobně, při zachování maximálních opatření proti šíření virové nákazy.

  Elektronická registrace ZDE!!!                                                 
  Návod k registraci naleznete ZDE.
   
 2. Doručení dokumentů
  V rámci přihlášky si můžete také zvolit termín a čas osobního odevzdání dokumentů. Žádáme, aby se s dokumenty dostavil pouze jeden zákonný zástupce. Dokumenty se budou předávat v ředitelně nebo v kanceláři Základní školy Hošťálková v budově školy. Některé originály je možné doručit i elektronickou formou.

Níže je uveden přehled možnosti způsobů doručení škole.
 

Způsoby doručení žádosti o přijetí:

Žádost o přijetí je nutné vytisknout, podepsat a doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID školy: 63d3dhk). Pokud má zákonný zástupce datovou schránku pro fyzickou osobou (nemůže být firemní datová schránka)., připojí jako přílohu sken žádosti, zápisní lístek, čestné prohlášení, souhlas se zpracováním osobních údajů.
 2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – zákonný zástupce zašle elektronicky podepsanou žádost, připojí jako sken zápisní lístek, čestné prohlášení, souhlas se zpracováním osobních údajů
 3.  poštou - originál žádosti, zápisního lístku, čestného prohlášení, souhlasu se  zpracováním osobních údajů
  Využije-li zákonný zástupce výše uvedené způsoby přihlášení bez doložení originálů uvedených dokladů, bude vyzván dodatečně k předložení rodného listu dítěte a k předložení občanského průkazu. Termín doručení: 6. 4. – 17. 4. 2020
 4. osobním dodání škole -  jeden zákonný zástupce předá originál žádosti zápisního lístku, čestného prohlášení, souhlasu se  zpracováním osobních údajů a předloží k nahlédnutí rodný list dítěte a svůj občanský průkaz pro účely ověření údajů v žádosti. V tomto případě bude škola organizovat příjem žádostí tak, jak bylo zvoleno v elektronické registraci. Termín zápisu: 15. 4. – 16. 4. 2020

  Způsoby doručení žádosti o odklad povinné školní docházky:

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky budou rodiče postupovat obdobně. Originály zprávy ze školského poradenského zařízení (PPP/SPC) a od pediatra (nebo klinického psychologa) předejte spolu s Žádostí o odklad povinné školní docházky škole. Pokud nebudete
mít tyto dokumenty fyzicky k dispozici v době zápisu, doručte je do 30. 6. 2020.

Žádost o odklad je třeba podat ihned při zápisu. Již při elektronické registraci se zatrhne

tlačítko, že budete žádat o odklad. Vzhledem k mimořádným okolnostem je možné podat

žádost o odklad osobně v termínu určeném v elektronické přihlášce.

Pokud nemáte možnost žádost o přijetí nebo žádost o odklad vyplnit a vytisknout, popř. utvořit kopii či sken požadovaných dokumentů, obraťte se na vedení školy, rádi Vám pomůžeme.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část zápisu).

Zápis bude uskutečněn s maximálním využitím v současnosti běžných ICT nástrojů pro distanční komunikaci.

Požadované dokumenty si můžete stáhnout z našich stránek.
Odkaz na dokumenty ZDE.

Jakékoliv dotazy zodpovíme na e-mailu zakladni.skola@hostalkova.org nebo
na tel. 736 269 389.

 

V Hošťálkové 25. 3. 2020                                                                 Mgr. Dana Černíková

                                                                                                                    ředitelka školy